Daag echt élke leerling uit met Memoria

Door de grote variatie in het aanbod van documenten en werkvormen bieden Memoria en Memoria concreet veel mogelijkheden tot differentiatie.

Variatie in middelen en werkvormen

Verdiepingsopdrachten zijn een aparte categorie van uitbreidingsopdrachten. Ze sluiten aan bij verdiepingsdoelen uit de leerplannen. Ze gaan verder dan de minimumdoelen en zijn vooral gericht op een hoger abstractievermogen. Ze bereiden leerlingen voor op specifieke finaliteiten in de tweede graad.

Uitbreidings- en verdiepingsopdrachten

Uitbreidingsopdrachten zijn uitbreidingen bij de basisleerstof die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken, maar interessante inhoudelijke aanvullingen bieden. Afhankelijk van de beschikbare tijd en de interesses van de leerlingen kunnen die opdrachten al dan niet worden uitgevoerd. Het niet uitvoeren van de opdrachten heeft geen impact op de verdere logische opbouw van de leerinhouden.

Uitbreidingsopdrachten

Verdiepingsopdrachten

De digitale exploraties dagen leerlingen uit om vanuit de historische reconstructietekeningen dieper te graven en nog meer te weten te komen over enkele historische onderwerpen.

Kaarten kunnen uitvergroot worden om deze ge­detailleerd te bekijken. Verder kunnen ze op­gebouwd worden vertrekkende vanuit de legende. Zo kunnen leerlingen stap voor stap informatie aangebracht op een kaart bekijken en interpreteren.

De syntheses worden systematisch opgebouwd zodat leerlingen, indien gewenst, stap voor stap de leerstof kunnen herhalen. Er wordt hierbij duidelijk gerefereerd naar het referentiekader en er is aandacht voor het expliciteren van o.a. oorzaak en gevolg, continuïteit en verandering …

De oplossingen bij de oefeningen uit Wat moet je kennen en kunnen? zijn raadpleegbaar voor leerlingen die willen testen of ze de leerstof en historische vaardigheden aangebracht in het hoofdstuk onder de knie hebben.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerling

Op Pelckmans Portaal vind je gedifferentieerd evaluatiemateriaal. Per hoofdstuk bieden we een aantal toetsvragen waaruit je zelf die vragen selecteert die voor jouw klasgroep het meest geschikt zijn.

Sommige leerlingen blokkeren bij een schrijfopdracht. Een hulpkader of stappenplan helpt hen verder op weg.

We bieden ook extra ondersteuning in de vorm van een begrippenfiche bij de Wat moet je kennen en kunnen? voor leerlingen voor wie het taalniveau toch nog problemen oplevert.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerkracht